Accés Socis Registrar-se

Login

Indicatiu *
Password *
Recorda'm

Crear un compte

Registre de socis de URBBLL, Els camps amb (*) són obligatoris.
Nom *
Indicatiu *
Password *
Verificar password *
Email *
Verificar email *
Captcha *

Política de privacitat

I.-INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ESTABLERT EN LA LLEI 34/2002, DE 11 DE JULIOL, DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DE COMERÇ ELECTRÒNIC

En compliment del que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), s'informa de manera expressa, precisa i inequívoc, tant als destinataris del servei com als òrgans competents, dels següents aspectes relatius al prestador de serveis de la societat de la informació:

 

NOM / DENOMINACIÓ SOCIAL Unió de Unió deRadioaficionats de Barcelona, Ea3 Mike Mike
CIF / NIF  G61341418
ACTIVITAT / OBJECTE SOCIAL  GRUPOS Y ASOCIACIONES CULTURALES
DOMICILI SOCIAL  APSOCECAT - C / Leiva, 2 local D  - 08014 Barcelona
TELÈFON  
ADREÇA DE CORREU ELECTRÒNIC  urbbll@ea3mm.org
ADREÇA WEB  www.ea3mm.org
DADES D'INSCRIPCIÓ AL REGISTRE PÚBLIC Registre d'Associacions de la Generalitat BCN núm. 18704

 

II.-IINFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE L'ESTABLERT EN LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

1.- PRINCIPI D'INFORMACIÓ

En compliment del que estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, LOPD), l'informem de manera expressa, precisa i inequívoca que els dates facilitades per vostè a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, així com els que es generin durant la seva relació amb la nostra entitat, seran objecte de tractament en els fitxers responsabilitat d'Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat, degudament notificats al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb la finalitat del manteniment i cumplimienta de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat i prestació de serveis derivada de la mateixa.

Així mateix, en compliment del que estableix l'esmentada LOPD i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, LSSI-CE), l'informem que les seves dades podran ser utilitzades amb la finalitat d'enviar comunicacions comercials i de cortesia relacionades amb la nostra entitat a través del telèfon, correu postal ordinari, fax, correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents.

De la mateixa manera, l'informem que les seves dades seran cedides en tots aquells casos en què sigui necessari per al desenvolupament, compliment i control de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, el que inclou la comunicació dels mateixos a l'entitat PayPal amb la finalitat de gestionar les operacions de pagament dels productes que s'hagin adquirit en aquest lloc web, així com en els supòsits en què ho autoritzi una norma amb rang de llei i, en particular, quan es doni un dels supòsits següents: a) el tractament o la cessió tinguin per objecte la satisfacció d'un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la cessió de les dades siguin necessaris perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi la norma.

2.- PRINCIPI DEL CONSENTIMENT

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en l'apartat anterior s'entendrà prestat a través de la marcació de la casella corresponent disposada a aquest efecte a la nostra pàgina web.

3.- CARÀCTER OBLIGATORI DE LES DADES SOL·LICITADES

L'emplenament de tots i cadascun dels camps que apareixen en els formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web té caràcter obligatori (en cas contrari, apareixeran marcats amb un asterisc els camps que tinguin caràcter obligatori). La negativa a facilitar les seves dades portaria aparellada la impossibilitat del manteniment i compliment de la relació del destinatari del servei amb la nostra entitat, ja que els mateixos són necessaris per a la prestació de serveis derivada de la mateixa.

4.- PRINCIPI DE QUALITAT DE LES DADES

El destinatari del servei serà l'únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat de bona fe com a mer prestador del servei.

En el cas que el destinatari del servei faciliti dades falses o de terceres persones sense que hi hagi seva consentimienta per a això, respondrà personalment davant Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat, els afectats o interessats, Agència Espanyola de Protecció de Dades i, en és el cas, autoritats autonòmiques de protecció de dades, de les responsabilitats derivades d'aquesta circumstància.

Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat no recull dades de persones menors de catorze anys a través de la seva pàgina web. En el cas que una persona menor de catorze anys faciliti les seves dades a través dels formularis disposats a aquest efecte a la nostra pàgina web o en qualsevol altre canal de recollida dels mateixos, es procedirà a la seva destrucció immediata en el mateix moment en què es tingui coneixement d'aquesta circumstància.

Amb la finalitat de donar compliment al que estableix l'article 4.3 de la LOPD, el destinatari del servei es compromet a comunicar a Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat els canvis que es produeixin en les seves dades, de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual en tot moment.

5.- PRINCIPI DE SEGURETAT DE LES DADES

Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptarà totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, desenvolupades en el Títol VIII del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

6.- EXERCICI DE DRETS

En compliment del que estableix la LOPD i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, el destinatari del servei pot exercitar, en qualsevol moment, els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el responsable del fitxer o del tractament, adjuntant fotocòpia del seu DNI.

7.- RESPONSABLE DEL FITXER O DEL TRACTAMENT

El responsable del fitxer o del tractament és Unió de Radioaficionats de Barcelona i Baix Llobregat, amb adreça a efectes de notificacions a C/. Leiva, 2 local D (APSOCECAT) - 08017 Barcelona